เกี่ยวกับเรา

ประวัติอำเภอวารินชำราบ

แผ่นดินอันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่ชื่อว่า “เมืองแห่งดอกบัว” อุบลราชธานีแห่งนี้เรียกว่า “วารินชำราบ”

เป็นอำเภอที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีแม่น้ำมูลไหลผ่านเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวอำเภอวารินชำราบ

เดิมพื้นที่อำเภอวารินชำราบเป็นส่วนหนึ่งของเขตการปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานี ที่ว่าการอำเภอหลังแรกสร้างเมื่อ พ.ศ.2451 ใช้ชื่อว่า “อำเภอทักษิณูปนิคม” ผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอคนแรก คือ ท้าวธรรมกิติ (เป้ย สุวรรณกูฎ)

ครั้นปี พ.ศ.2456 ในสมัยของ “ขุนภูมิ พิพัฒน์เขตร์” (แท่ง เหมะนัค) นายอำเภอคนที่สอง ได้ย้ายที่ตั้งที่ว่าการอำเภอจากฝั่งอำเภอเมืองอุบลราชธานี ข้ามแม่น้ำมาตั้งที่บ้านคำน้ำแซบ ตำบลธาตุ แล้วเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็น “อำเภอวารินชำราบ”ตามความหมายของชื่อบ้านคำน้ำแซบ ซึ่งหมายความว่า หมู่บ้านที่มีน้ำซับน้ำซึมที่มีรสอร่อย และไหลรินอยู่ตลอดเวลาอันเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอวารินชำราบ

โครงสร้างบริหารงาน
วิสัยทัศน์

เป็นเลิศด้านบริหาร ได้มาตรฐานด้านบริการ

พันธกิจ

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

3. กำกับดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

4. ดำเนินการบริหารงานบุคคล งานพัสดุ ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย

5. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ค่านิยม

เอกภาพในการทำงาน ขาวบ้านคือเป้าหมาย ก้าวไปอย่างมีคุณภาพ

วัฒนธรรมองค์กร

รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม

อัตลักษณ์

ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ

นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ดาวโหลดไฟล์

แผนปฏิบัติการหน่วยงาน

ดาวโหลดไฟล์