เกี่ยวกับเรา

ประวัติอำเภอวารินชำราบ

แผ่นดินอันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่ชื่อว่า “เมืองแห่งดอกบัว” อุบลราชธานีแห่งนี้เรียกว่า “วารินชำราบ”

เป็นอำเภอที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีแม่น้ำมูลไหลผ่านเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวอำเภอวารินชำราบ

เดิมพื้นที่อำเภอวารินชำราบเป็นส่วนหนึ่งของเขตการปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานี ที่ว่าการอำเภอหลังแรกสร้างเมื่อ พ.ศ.2451 ใช้ชื่อว่า “อำเภอทักษิณูปนิคม” ผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอคนแรก คือ ท้าวธรรมกิติ (เป้ย สุวรรณกูฎ)

ครั้นปี พ.ศ.2456 ในสมัยของ “ขุนภูมิ พิพัฒน์เขตร์” (แท่ง เหมะนัค) นายอำเภอคนที่สอง ได้ย้ายที่ตั้งที่ว่าการอำเภอจากฝั่งอำเภอเมืองอุบลราชธานี ข้ามแม่น้ำมาตั้งที่บ้านคำน้ำแซบ ตำบลธาตุ แล้วเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็น “อำเภอวารินชำราบ”ตามความหมายของชื่อบ้านคำน้ำแซบ ซึ่งหมายความว่า หมู่บ้านที่มีน้ำซับน้ำซึมที่มีรสอร่อย และไหลรินอยู่ตลอดเวลาอันเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอวารินชำราบ

โครงสร้างบริหารงาน
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักชั้นนำด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ รวมพลังสังคมเพื่อปรชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขภายในปี2570

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3. ส่งเสริมและพัฒนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพ

4.พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข

ค่านิยม

เป็นนายตัวเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตน อ่อนน้อม

วัฒนธรรมองค์กร

รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริห่าร ทำงานเป็นทีม

อัตลักษณ์

ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ

นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ดาวโหลดไฟล์

แผนปฏิบัติการหน่วยงาน

ดาวโหลดไฟล์