นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ดาวโหลดไฟล์ : นโยบายปลัดใหม่.pdf

ดาวโหลดไฟล์ : การขับเคลื่อนนโยบาย.pdf

ดาวโหลดไฟล์ : ตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ป.pdf

ดาวโหลดไฟล์ : plan_moph64.pdf

ดาวโหลดไฟล์ : แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข.pdf